1

വിശുദ്ധ ഗില്‍സ്

2

വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളസ്

3

വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി

4

വിശുദ്ധ റൊസാലിയാ

5

വിശുദ്ധ തെരേസ

6

വിശുദ്ധ ഏലിയുത്തേരിയസ്

7

വിശുദ്ധ ക്ലൌഡ്

8

കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ജനനത്തിരുനാൾ

9

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ ക്ലാവെര്‍

10

വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് ടൊളെന്റിനോ

11

വിശുദ്ധ പഫ്നൂഷിയസ്‌

12

വിശുദ്ധ പൊര്‍ക്കാരിയൂസും കൂട്ടരും

13

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്റ്റം

14

വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ച്ചയുടെ തിരുനാൾ

15

വ്യാകുല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ

16

വിശുദ്ധ സിപ്രിയൻ

17

വിശുദ്ധ റോബർട്ട് ബെല്ലാർമിൻ

18

വിശുദ്ധ ജോസഫ്

19

വിശുദ്ധ ജാനുയേരിയസ്

20

വിശുദ്ധ യൂസ്റ്റാച്ചിയൂസും, സഹ വിശുദ്ധരും

21

വിശുദ്ധ മത്തായി

22

വിശുദ്ധ തോമസ്

23

വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ

24

കാരുണ്യ മാതാവ്

25

വിശുദ്ധ ഫിന്‍ബാര്‍

26

ശുദ്ധ കൊസ്മാസും,ഡാമിയനും

27

വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റ് ഡി പോള്‍

28

വിശുദ്ധ വെന്‍സെസ്ലാവൂസ്

29

പ്രധാന മാലാഖമാർ

30

വിശുദ്ധ ജെറോം