1

സകല വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാൾ

2

സകല മരിച്ചവരുടെയും ഓർമ്മ

3

വിശുദ്ധ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡി പോറസ്

4

വിശുദ്ധ ചാള്‍സ് ബൊറോമിയോ

5

വിശുദ്ധരായ സക്കറിയയും എലിസബത്തും

6

വിശുദ്ധ ലിയോണാര്‍ഡ്

7

വിശുദ്ധ വില്ലിബ്രോര്‍ഡ്

8

വിശുദ്ധ ഗോഡ്‌ഫ്രെ

9

വിശുദ്ധ തിയോഡര്‍

10

വിശുദ്ധ ലിയോ പാപ്പാ

11

വിശുദ്ധ മാര്‍ട്ടിന്‍

12

വിശുദ്ധ ജോസഫാറ്റ്‌

13

വിശുദ്ധ സ്റ്റാന്‍സിളാവൂസ്‌ കോസ്കാ

14

വിശുദ്ധ ലോറന്‍സ്‌ മെത്രാൻ

15

വിശുദ്ധ ആല്‍ബെര്‍ട്ട്

16

വിശുദ്ധ മാര്‍ഗരറ്റ്

17

വിശുദ്ധ എലിസബത്ത്

18

വിശുദ്ധ ഓഡോ

19

വിശുദ്ധ റാഫേല്‍ കലിനോവ്സ്കി

20

വിശുദ്ധ എഡ്മണ്ട് രാജാവ്

21

കന്യകാ മറിയത്തിന്റെ കാഴ്ചവയ്പ്

22

വിശുദ്ധ സിസിലി

23

വിശുദ്ധ ക്ലമന്റ് മാര്‍പാപ്പ

24

വിശുദ്ധ ആണ്ട്ര്യു ഡുങ്ങ്-ലാക്കും സഹവിശുദ്ധരും

25

വിശുദ്ധ കാതറിന്‍

26

30

വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ് ശ്ലീഹാ

27

വിശുദ്ധ മാക്സിമസ്

28

വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫനും സഹ വിശുദ്ധരും

29

വിശുദ്ധ സാറ്റര്‍ണിനൂസ്‌