1

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ്

2

വിശുദ്ധ അത്തനാസിയൂസ്

3

വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പോസും, യാക്കോബും

4

വിശുദ്ധരായ ജോണ്‍ ഹഫ്ട്ടണും, റോബര്‍ട്ട് ലോറന്‍സും, അഗസ്റ്റിന്‍ വെബ്സ്റ്ററും

5

വിശുദ്ധ ആഞ്ചെലൂസ്

6

വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്ക് സാവിയോ

7

വിശുദ്ധ ഫ്ലാവിയ ഡൊമിറ്റില്ല

8

വിശുദ്ധ പത്രോസ്

9

വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ്‌

10

വിശുദ്ധ അന്റോണിനൂസ്

11

വിശുദ്ധ മാമ്മെര്‍ട്ടൂസ്‌

12

വി.നേരെയൂസും അക്കില്ലെയൂസും

13

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ദി സൈലന്‍റ്

14

വിശുദ്ധ മത്തിയാസ്

15

വിശുദ്ധ ഇസിദോര്‍

16

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ നെപോമുസെന്‍

17

വിശുദ്ധ പാസ്കല്‍ ബയിലോണ്‍

18

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ഒന്നാമന്‍

19

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ സെലസ്റ്റിന്‍

20

വിശുദ്ധ ബെര്‍ണാഡിന്‍

21

വിശുദ്ധ ഗോഡ്രിക്ക്

22

വിശുദ്ധ റീത്താ

23

വിശുദ്ധ ജൂലിയ

24

മാതാവ്‌

25

വിശുദ്ധ ബീഡ്

26

വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പ് നേരി

27

വിശുദ്ധ ഓഗസ്റ്റിന്‍

28

വിശുദ്ധ ജെര്‍മാനൂസ്

29

വിശുദ്ധ മാക്സിമിനൂസ്

30

വിശുദ്ധ ഫെര്‍ഡിനാന്റ് മൂന്നാമന്‍

31

കന്യകാ മറിയം