1

വിശുദ്ധ ആല്‍ബിനൂസ്

2

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ്‌

3

വിശുദ്ധ റിച്ചാര്‍ഡ്

4

വിശുദ്ധ ഇസിദോര്‍

5

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ജോസഫ്

6

വിശുദ്ധ കോളെറ്റ്

7

വിശുദ്ധരായ പെര്‍പെടുവായും,ഫെലിസിറ്റാസും

8

വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ

9

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സെസ്

10

വിശുദ്ധ രക്തസാക്ഷികള്‍

11

വിശുദ്ധ ഇയൂളോജിയൂസ്

12

വിശുദ്ധ സെറാഫിന

13

വിശുദ്ധ ഏവൂഫ്രാസിയാ

14

വിശുദ്ധ മെറ്റില്‍ഡ

15

വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡീ മരിലാക്ക്

16

വിശുദ്ധ ഹേരിബെര്‍ട്ട്

17

വിശുദ്ധ പാട്രിക്

18

വിശുദ്ധ സിറില്‍

19

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ്‌

20

വിശുദ്ധ കുത്ബെര്‍ട്ട്

21

വിശുദ്ധ സെറാപ്പിയോണ്‍

22

വിശുദ്ധ സക്കറിയാസ്

23

വിശുദ്ധ ടോറിബിയോ ഡി മോഗ്രോവെജോ

24

വിശുദ്ധ അല്‍ദേമാര്‍

25

പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിനുള്ള ഗബ്രിയേല്‍ മാലാഖയുടെ മംഗളവാര്‍ത്ത

26

വിശുദ്ധ ലുഡ്ജര്‍

27

വിശുദ്ധ ജോണ്‍

28

വിശുദ്ധ ഗോണ്‍ട്രാന്‍

29

വിശുദ്ധന്‍മാരായ ജോനാസും, ബറാചിസിയൂസും, സഹവിശുദ്ധരായ രക്തസാക്ഷികളും

30

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്ലിമാക്കസ്