1

വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിന്‍

2

വിശുദ്ധ മാര്‍സെല്ലിനൂസും, വിശുദ്ധ പീറ്ററും

3

വിശുദ്ധ ചാള്‍സ് ലവാങ്ങയും സഹ വിശുദ്ധരും

4

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ് കാരാസ്സിയോളോ

5

വിശുദ്ധ ബോനിഫസ്

6

വിശുദ്ധ നോര്‍ബെര്‍ട്ട്

7

വിശുദ്ധ റോബര്‍ട്ട് ന്യൂമിന്‍സ്റ്റര്‍

8

മറിയം ത്രേസ്യ

9

വിശുദ്ധ എഫ്രേം

10

വിശുദ്ധ ബാര്‍ഡോ

11

വിശുദ്ധ ബാര്‍ണബാസ്

12

വിശുദ്ധ ജോണ്‍

13

വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്‌

14

വിശുദ്ധ മെത്തോഡിയൂസ്

15

വിശുദ്ധ ജെര്‍മൈന്‍ കസിന്‍

16

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് റെജിസ്

17

വിശുദ്ധ നിക്കാന്‍ഡറും, വിശുദ്ധ മാര്‍സിയനും

18

വിശുദ്ധന്‍മാരായ മാര്‍ക്കസും, മാര്‍സെല്ല്യാനൂസും

19

വിശുദ്ധ റോമുവാള്‍ഡ്

20

വിശുദ്ധ സില്‍വേരിയൂസ്

21

വിശുദ്ധ അലോയ്സിയൂസ് ഗോണ്‍സാഗാ

22

വിശുദ്ധ തോമസ്‌ മൂറും, വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ഫിഷറും

23

വിശുദ്ധ ജോസഫ് കഫാസോ

24

വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാന്‍

25

വിശുദ്ധ പ്രോസ്പെര്‍

26

വിശുദ്ധ യോഹന്നാനും, വിശുദ്ധ പൗലോസും

27

വിശുദ്ധ സിറിള്‍

28

വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസ്‌

29

വിശുദ്ധ പത്രോസും, വിശുദ്ധ പൗലോസും

30

റോമന്‍ സഭയിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷികള്‍