1

വിശുദ്ധ ഒലിവര്‍ പ്ലങ്കെറ്റ്

2

വിശുദ്ധ പ്രൊസെസ്സൂസും, മാര്‍ട്ടീനിയനും

3

വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹ

4

വിശുദ്ധ ഉള്‍റിക്ക്

5

വിശുദ്ധ അന്തോണി സക്കറിയ

6

മരിയ ഗൊരേത്തി

7

വിശുദ്ധ പന്തേനൂസ്

8

വിശുദ്ധ വിത്ത്ബര്‍ഗ്

9

വിശുദ്ധ വെറോണിക്ക ഗിയുലിയാനി

10

വിശുദ്ധ ഫെലിസിറ്റാസും

11

വിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട്

12

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ഗുവാല്‍ബെര്‍ട്ട്

13

വിശുദ്ധ ഹെന്‍റ്റി രണ്ടാമന്‍

14

വിശുദ്ധ കാമിലുസ് ഡെ ലെല്ലിസ്

15

വിശുദ്ധ ബൊനവന്തൂര

16

കര്‍മ്മല മാതാവ്

17

വിശുദ്ധ അലെക്സിയൂസ്

18

വിശുദ്ധ സിംഫോറോസയും ഏഴ് മക്കളും

19

വിശുദ്ധ ജസ്റ്റായും,റുഫീനയും

20

വിശുദ്ധനായ ഫ്ലാവിയാന്‍

21

വിശുദ്ധ ലോറന്‍സ്‌

22

വിശുദ്ധ മഗ്ദലന മറിയം

23

വിശുദ്ധ ബ്രിജെറ്റ്

24

വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റീന

25

വിശുദ്ധ യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ

26

വിശുദ്ധ ജോവാക്കിമും,ഹന്നായും

27

വിശുദ്ധ പാന്തലിയോണ്‍

28

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാമ്മ

29

വിശുദ്ധ മര്‍ത്താ

30

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ ക്രിസോലോഗസ്

31

വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലെയോള