1

വിശുദ്ധ ഹഗ്ഗ്

2

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ്‌

3

വിശുദ്ധ റിച്ചാര്‍ഡ്

4

വിശുദ്ധ ഇസിദോര്‍

5

വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്‍റ് ഫെറെര്‍

6

വിശുദ്ധ സെലസ്റ്റിന്‍ മാര്‍പാപ്പ

7

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡി ലാ സല്ലെ

8

വിശുദ്ധ ഡിയോണിസിയൂസ് മെത്രാന്‍

9

ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ മേരി

10

വിശുദ്ധ മൈക്കല്‍ ഡി സാന്‍ക്റ്റിസ്

11

വിശുദ്ധ ക്രാക്കോവിലെ സ്റ്റാനിസ്ലാവൂസ്‌

12

വിശുദ്ധ സെനോ

13

വിശുദ്ധ മാര്‍ട്ടിന്‍ പാപ്പാ

14

ടിബുര്‍ട്ടിയൂസും, വലേരിയനും, മാക്സിമസും

15

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ ഗോണ്‍സാലെസ്‌

16

വിശുദ്ധ ബെര്‍ണാഡെറ്റെ

17

വിശുദ്ധ ആനിസെറ്റൂസ്

18

വിശുദ്ധ ഗാള്‍ഡിന്‍

19

വിശുദ്ധ ലിയോ ഒമ്പതാമന്‍

20

വിശുദ്ധ ആഗ്നസ്

21

വിശുദ്ധ അന്‍സേം

22

വിശുദ്ധ സോട്ടറും, കായിയൂസും

23

വിശുദ്ധ ഗീവര്‍ഗീസ്

24

വിശുദ്ധ ഫിഡെലിസ്

25

വിശുദ്ധ മര്‍ക്കോസ്

26

വിശുദ്ധ ക്ലീറ്റസ് ഒന്നാമനും, മാര്‍സെല്ലിനൂസും

27

വിശുദ്ധ സിറ്റാ

28

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ ചാനെല്‍

29

വിശുദ്ധ കാതറീന്‍

30

വിശുദ്ധ പിയൂസ്‌ അഞ്ചാമന്‍