പത്ത് പ്രമാണങ്ങള്‍

(1) നിന്‍റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് ഞാനാകുന്നു. ഞാന്‍ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത്.

(2) നിന്‍റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍റെ നാമം വൃഥാ ഉപയോഗിക്കരുത്.

(3) കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം.

(4) മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം.

(5) കൊല്ലരുത്.

(6) വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്.

(7) മോഷ്ടിക്കരുത്.

(8) കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്.

(9) അന്യന്‍റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത്.

(10) അന്യന്‍റെ വസ്തുക്കള്‍ ആഗ്രഹിക്കരുത്.

പ്രമാണസംഗ്രഹം
1. എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക.
2. തന്നെപ്പോലെതന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here