തിരുമുഖത്തിന്‍റെ ജപമാല

ഓ! ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങേ തിരുസന്നിധിയില്‍ എത്തുന്നതുവരെ ഞങ്ങളങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുമല്ലോ. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ! സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവമേ! മരണമില്ലാത്ത ദൈവമേ! ഞങ്ങളിലും ലോകം മുഴുവനിലും കരുണതോന്നണമെ.സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ! എളിമയോടും അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടുംകൂടി ഈശോയുടെ തിരുമുഖത്തിന്‍റെ അനന്തമായ യോഗ്യതകളേയും സഹനങ്ങളേയും വിലമതിയാത്ത തിരുരക്തത്തേയും തിരുമുറിവുകളേയും കണ്ണുനീരുകളേയും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ സഹായത്തിനുമായി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.

1) തിരുമുറിവുകളാല്‍ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ! അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് കരുണ തോന്നണമേ.  (10) സ്വര്‍ഗ്ഗ… എളിമ…

.2) തിരുരക്തത്താല്‍ ആവൃതമായ ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ! അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് കരുണതോന്നണമെ. (10) സ്വര്‍ഗ്ഗ….. എളിമ…..

3) ഞങ്ങളോടുള്ള അനന്തമായ സ്നേഹത്താല്‍ കണ്ണീരൊഴുക്കിയ ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ! അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് കരുണ തോന്നണമെ. (10) സ്വര്‍ഗ്ഗ…. എളിമ…..

.4) നിന്ദിതനും അപമാനിതനുമായ ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ! അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് കരുണ തോന്നണമെ (10) സ്വര്‍ഗ്ഗ…. എളിമ….)

5) ഏറ്റവും ആഴമേറിയ വേദന നിശ്ശബ്ദനായി സഹിച്ച ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ! അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് കരുണ തോന്നണമെ. (10)

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും ഞങ്ങളോടുള്ള അഗാധമായ കരുണയാലും സ്നേഹത്താലും അനന്തമായ യോഗ്യതകള്‍ നേടിത്തന്നവനുമായ ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ! ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥ മനസ്താപവും പാപമോചനവും ഞങ്ങള്‍ക്ക് തരണമെ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവിശുദ്ധിയാലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസസാക്ഷ്യത്താലും ആഴമേറിയ സ്നേഹത്താലും അങ്ങേ തിരുമുഖത്തെ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കട്ടെ. ആമ്മേന്‍.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here